Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

ANDRA TOLKNINGSMODELLER

5.14 Tillägg 1

Kan uppryckandet i stället ske före eller efter ändtiden?

  1. Om räddning efter ändtidens slut.
Här finns minst 2 olika teorier om när uppryckandet skall ske. Vi börjar med argumenteringen mot efter, så följer argumenteringen mot före på ett mera naturligt sätt. Läran om att bruden skulle räddas först efter vredesdomen strider bland annat mot vad Paulus själv lärde i 1Tess. brevet. Där säger han i början att "Alla berättar ... hur ni vände er från avgudarna ... till att tjäna den levande och sanne Guden... och vänta på att hans son ... som skall komma från himlen, Jesus som räddar oss från den stundande vreden. (1Tess. 1:9-10) Något senare förtydligar han räddningen genom att skriva "Gud har ju inte valt ut oss för att ösa sin vrede över oss, utan för att frälsa oss genom vår Herre Jesus Kristus" (1Tess.5:9)

I nattvarden är det meningen att vi skall bekänna våra synder, för att sen få förlåtelse samt ny kraft till ett segrande liv. Då riskerar vi inte att bli dömda tillsammans med Världen i vredesdomen. "Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen" (1Kor. 11:32)

2. Om räddning före ändtidens början.

Enligt Petrus var ju Paulus känd för att uttrycka sig så att han kunde missförstås. Det var också precis vad som hände när han skrivit 1Tess 4.

Därför tvingades han senare förklara sig bättre i sitt nästa brevs andra kapitel 2Tess. 2. Detta bibelställe utelämnas helt, eller förbigås med tystnad, av anhängarna till en räddning före ändtidens början.

Församlingen i Tessalonika råkade nämligen ut för en stark förföljelse. De trodde då att brudens uppryckande redan skett, och att de blivit kvar och hamnat mitt i vredesdomen. I sitt förtydligande skriver Paulus därför följande "Om ni hör talas om att människor ser syner och får speciella budskap från Gud om detta så.....låt er inte ryckas med och bli lurade vad de än säger."

Enligt Paulus i 2Tess.2 måste uppryckandet vidare föregås av att:

  1. Antikrist först måste träda fram. Han kommer då inte bara att lura många som dittills vägrat tro sanningen, genom sina märkliga tecken och under, han kommer också att med tiden kräva gudomlig tillbedjan samt börja förfölja dem som inte underordnar sig honom.
  2. Vidare skall det också bli ett stort avfall och uppror mot Gud.

Slutligen står det solklart att den första uppståndelsen från de döda och uppryckandet av bruden sker samtidigt. (1Tess. 4:16-17) samt att båda inträffar vid den sista basunens ljud, (1Kor.15:51-53), som också öppnar för Vredesdomen. (Uppb. 11:15-19 spec. v.18 )

Bruden räddas därför inte undan Djävulens vrede, men väl undan Guds vredesdom på Herrens dag över de obotfärdigt onda. (läs vidare hela 2Petr. 3 samt Upp.15 som visar, att brudens inträde i himlen sker strax innan vredesdomen börjar på jorden i kap.16.)

Tyvärr erbjuder kristendomens historia alltför många exempel på, hur väckelserörelser spårat ur därför att de låtit sig gripas av en svärmisk och ofruktsam väntan på brudens uppryckande. Vi gör därför klokt i att påminna oss Luthers sunda inställning i frågan. Fritt återgivet hävdade han ungefär följande "att även om jag visste att domedagen kommer i morgon, så skulle jag likväl i dag plantera ett äppelträd."

3. Darby:s teori om räddning före ändtidens början.

I Uppb.4:1 är det endast aposteln Johannes som i en andehänryckning kallas upp till ett besök i himlen, för att där få motta sin uppenbarelse. På liknande sätt gjorde Gud några år tidigare med Paulus då denne fick sin uppenbarelse. (jfr. 2Kor.12:7) Darby hävdade däremot att uttrycket "kom hit upp" skulle gälla hela församlingen.

Denna lära om att bruden räddas före ändtiden, eller åtminstone innan vedermödan börjar, är rätt ny i kyrkohistorien. I huvudsak omfattades den varken av kyrkofäder eller av reformatorer. Den lär ha tillkommit i början av 1800-talet genom en änglauppenbarelse i en brödraförsamling.
Läran har sedan dess framför allt blivit känd genom Darby:s engelska bibelöversättning med tillhörande kommentarer. Läran stöder sig på några få bibelställen och då framför allt på flera missförstånd av 1Tess 4. Den motsägs dock som vi visat av andra bibelställen samt av Bibelns helhetssyn över ändtiden.

Trots att sålunda enbart Paulus eget tillrättaläggande motsäger Darby:s teori, så har den fått en stark spridning framför allt i delar av den engelsktalande världen. De som sprider denna lära gör klokt i att tänka på Paulus stränga dom över falska läror. "Men om någon, vore det och vi själva eller en ängel från himlen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat så vare han förbannad" (Gal. 1 :8) Det är alltså farligt att lova mer än Bibeln, för då skadar vi både oss själva och andra.

Då kanske folk, efter den sista väckelsen avfaller från tron, när de drabbas av oväntade förföljelser. (Mer härom under Miditextens avsnitt 6 samt i Maxi-textens avsnitt 8 )

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida