Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida


Bild 1 Bibelns röda trådar

Bibelns röda trådar
Bibeln är en märklig bok. Trots att den skrivits av mer än 40 författare under minst 1200 år, har den tack vare den Helige Andes inspiration flera genomgående teman - likt röda trådar. Det första temat handlar om livets mening för oss som individer.
Fråga Ja - det var väl det du beskrev för mig i Serie1?
Svar Nästa röda tråd handlar om hela "Mänsklighetens Historia och Framtid". Låt mig här med några axplock ur Bildserie 2 ta dig ut på en snabb och spännande resa, tusentals år bakåt i tiden och mer än tusen år framåt i tiden:
 • I Bibelns tre första kapitel kan du läsa om Guds avsikt med sin skapelse och de första människornas syndafall i olydnad och själviskhet.
 • I Bibelns tre sista kapitel ser du avsikten genomförd och skapelsen återupprättad - trots syndafallet.
Fråga Men vad i världen har det här att göra med samhällsutvecklingen och vår tids befolkningsexplosion?


Bild 2 Samhällsutvecklingen och befolkningsexplosionen

Samhällsutvecklingen
Svar När det gäller samhällsutvecklingen brukar vi tala om följande faser:
 • Det började med primitiva jägarsamhällen och
 • sen följde tusentals år med allt mer utvecklade jordbrukssamhällen.
 • Men med industrisamhällenas intåg från 1700-talet framåt, började en dramatisk förflyttning av befolkningen bort från jordbruk och in till städer med industrier.
 • Just nu är en del av mänskligheten dessutom på väg in i kunskaps- och informationssamhället.
Fråga Men hur kunde dessa sentida förändringar ske på en så kort tid?
Svar Pådrivande motor har varit den tekniska och medicinska utvecklingen. Som följd därav förbättrades levnadsstandard och hälsovård så mycket att jordens befolkning vuxit explosionsartat.

Därför kan nu fler människor, på kort tid, nås av Bibelns frälsningsbudskap, än alla de som levt före oss under de senaste tusen åren.

Fråga Många hoppas ju att framtiden blir ett drömrike, vad tror du?.


Bild 3 Tidsåldrarna bevisar frälsningens nödvändighet

Tidsåldrarna
Svar Den uråldriga kampen mellan sanning och lögn, gott och ont började redan i Skapelsens början, i Edens lustgård. Den kampen kommer snart att kulminera i vår tids kunskaps- och informationssamhälle. Först därefter - i Tusenårsriket - blir det varaktig fred och välstånd på jorden, för då har Guds rikes livsstil äntligen avgått med segern.
Fråga Vad innebär det här då praktiskt sett för oss, som i så fall lever mitt i smeten?


Bild 4 Kampen om vårt tankeliv

Kampen om vårt tankeliv
Svar Redan i förra serien lärde vi oss, att varje förändring, alltid börjar i vår tankevärld. De ideologier som vi därvid tar till oss, kan sen relativt lätt styra hela vårt handlande. Därför medför kunskapssamhället också en ökande andlig strid, om herraväldet över vår tankevärld. Har inte du själv känt ibland, att vår enorma informationsflod genom tidningar, TV, filmer och IT, nästan håller på att dränka oss.
Fråga

Javisst! Kanske vårt kunskaps- och informationssamhälle utgör själva kronan på det kunskapens träd på gott och ont som vi såg i förra serien?Bild 5 Byt till rätt livsstil.

Byt till rätt livsstil
Svar Jovisst, och frukterna av vad vi "äter" avslöjar med tiden vilken grupp vi tillhör:
 • I Världen strävar de flesta efter allt högre position med mer makt, pengar, sex och större popularitet.
 • I Guds rike är det däremot meningen att vi skall lära oss leva osjälviskt, genom att försöka bära upp, hjälpa och utveckla andra så långt det överhuvudtaget är möjligt. Jesus är därvid inte bara vårt föredöme, utan också den som skänker oss både vilja och kraft att handla på rätt sätt.
Fråga Vad betyder det här då rent praktiskt sett för vår framtid?


Bild 6 Tilltagande ljus eller mörker

Tilltagande ljus eller mörker
Svar I syndafallet valde ju människan kunskapens träd på gott och ont.

Gud respekterar det valet och därför skall konsekvenserna av de två livsstilarna ställas på sin spets i själva kunskapssamhällets tid:

 • Mörkret och ondskan ökar, i de samhällen där lögnen råder och folk förkastar Kristus, och väljer själviskhetens onda livsstil medan
 • Sanningens ljus går upp som en livgivande sol, där människorna tar emot Kristus som sin Frälsare, och börjar byta till hans osjälviska livsstil.
Fråga Kan du konkretisera det här närmare?


Bild 7 Sanningens väckelsevågor i ändtiden

Sanningens väckelsevågor
Svar Fram till 1900-talets början var den Helige Ande, som också kallas "Sanningens Ande," gudomens mest försummade person.

Där den Helige Andes "övernaturliga dimension" saknades förbleknade därför kristendomen till en död kraftlös religion liknande andra religioner.

Men där man sedan dess börjat inbjuda den Helige Ande att närvara och bekräfta Bibelordets sanning:
 • börjar folk bli övertygade om sitt djupaste behov - att ta emot Kristus som sin Frälsare och få del av hans livsförvandlande kraft.
 • Andra upplever ett djupt inre helande, tack vare Guds påtagliga närhet och kärlek.
 • I en sådan stark Gudsnärvaro blir dessutom sjuka helade från olika slags sjukdomar.
Fråga Hur verkar då lögnens ande?


Bild 8 Lögnens motväckelser i ändtiden

Lögnens motväckelser
Svar Under 1900-talet har också andliga motväckelser ökat i antal och omfattning. Bakom dem finns alltid - mer eller mindre som inspiratör - Guds fiende Djävulen.

Jesus kallade Djävulen för "Lögnens Fader." Kortsiktigt kan han erbjuda framgång, men långsiktigt är han dock alltid ute efter att "stjäla, slakta och förgöra."

Till sin hjälp har han inte bara "vanliga onda andar" utan också specialister på ex.vis religion och politik:
 • I ena änden har vi ateister som förnekar Gud, och i andra änden satanister samt djävulsdyrkare.
 • Vidare har också traditionella hednareligioner gjort sitt intåg i västvärlden. Hit hör även ockultism, astrologi, schamanism och New Age.
 • Tyvärr finns det tillsvidare också massor av religiösa andar bland oss vanliga kristna.
 • Slutligen har vi extrema religiösa och politiska rörelser som lurar folk till terrordåd, och krig.
Fråga Kan du exemplifiera detta?
Svar Javisst. Nazismens lögner ledde ju till andra världskriget, och kommunismens lögner till otaliga krig i tredje världen. Världsrekordet i lögn tog väl ändå nazisternas slogan "arbetet gör dig fri" över porten in till ett av förintelselägren.


Bild 9 Resultatet av själviskheten och ondskan

Själviskhet och ondska
Svar Ändtidens lögner medför svåra plågor för mänskligheten. Plågorna beskrivs i Uppenbarelseboken i form av 3 faser som kallas insegel, basuner och vredesskålar:
 • under inseglens tid berörs 25% av jordens natur och befolkning av krig, hunger, epidemier, jordbävningar och martyrskap.
 • Under de 4 första basunerna dör 1/3 av växt- och djurlivet. Under de 3 därpå följande basunerna dör 1/3 av människorna bl.a. på grund av ett tredje världskrig.
 • Under vredesskålarna dödas slutligen nästan hela mänskligheten av människornas ohämmade ondska, därför att Gud då dragit undan "Bruden" samt sitt beskydd av mänskligheten.

De som har valt lögnen och ondskan kommer då själva att fullt ut få smaka frukterna av sitt val.

Fråga Men hur går det då för de kristna?


Bild 10 Uppryckandet ur förföljelsen

Brudens räddning
Svar De kristna som trots antikristliga förföljelser i ändtiden förblir Gud trogna, har löfte om hans beskydd. I Bibeln kallas de för Kristi brud:
 • När Bruden smyckats genom lidanden, och trots detta fullgjort sina uppgifter:
  • att förkunna evangeliets Sanning
  • och demonstrera dess förvandlande kraft inför alla folkslag på jorden,
 • ja då kommer äntligen den efterlängtade räddningen -- ut ur Vedermödan -- undan Vredesdomen -- i samband med den sista basunen.

På liknande sätt räddade Gud, undan tidigare domar, Noa undan syndafloden, Lot ut ur Sodom, judafolket undan drunkningsdöden i Röda havet samt de kristna undan Jerusalems förstöring.

Fråga Så du tror inte, att Bruden räddas redan innan hela ändtiden börjar?
Svar Nej, tyvärr finns det flera bibelställen som strider emot den populära åsikten.
Fråga Okey då - men vad tror du om Tusenårsriket och alla som levat och dött tidigare?


Bild 11 Sanningen krossar bildstoden

Sanningen krossar kolossen
Svar Innan jag svarar på den frågan vill jag komplettera med den här bilden, som symboliserar den Babyloniska kungen Nebukadnessars syn. Bildstoden symboliserar 5 av historiens 7 tidigare världsriken. Nu återstår det 8:e som med tiden blir Antikrists rike.

Gemensamt för dem alla är, att de drivs av en djävulsinspirerad tro på människans förmåga, att i egen kraft bygga sitt lyckorike på jorden:

 • Nebukadnessars rike fick likväl betyget guld, därför att han kom till tro på Bibelns Gud, och uppmanade alla sina undersåtar att följa sitt exempel.
 • Sämsta betyget "järn och lera" får fötterna i Antikrists framtida rike. Det avslöjar att den politiska sammanhållningen inom riket blir mycket svag.
 • Den klassiska tolkningen är vidare att det gamla Romarrikets 2 delar (benen) också bildar stommen i Antikrists världsrike.
 • Själv tror jag att de svaga benen också kan symbolisera vårt industrisamhälles katastrofala sårbarhet när det gäller energisektorn och marknadsekonomin.
 • Nebukadnessars syn slutar med att en "sten från himlen" träffar fötterna och krossar hela bildstoden. Många bibeltolkare anser att stenen symboliserar Kristus "som ju själv är Sanningen" då han vid sin återkomst till jorden gör slut på Antikrists välde och för in sitt Tusenårsrike.
 • Jag instämmer, men ser själva krossandet som slutackordet, sedan Församlingen troget innan dess förkunnat sanningen.

Glöm inte att Guds bästa vilja är,att alltid försöka rädda så många som möjligt - inte att i första hand döma folk.

Fråga Kan du nu förklara Tusenårsriket närmare?


Bild 12 Tusenårsriket och yttersta domen

Dödas uppståndelse och yttersta domen
Svar När följderna av den djävulska ondskan är bevisad, kan Gud äntligen införa det efterlängtade Tusenårsriket där Guds rikes livsstil råder på jorden. Nu är Djävulen fängslad och i stället regerar Kristus tillsammans med Bruden över jorden:
 • Då först blir det något av "Edens lustgård" på jorden, och populärt att vara en kristen.
 • Men likväl nöjer sig en del med skenkristendom. Dessa avfaller dock öppet när Djävulen i slutet av Tusenårriket släpps loss för en kort stund.
 • Därmed har Gud också bevisat, att inte ens den bästa yttre miljö gör människan god.

Endast frälsningen genom Jesus Kristus kan garanterat förändra vårt inre.

Fråga Vad händer sen?
Svar Efter Tusenårriket följer "Yttersta domen" Då uppstår alla människor som någonsin levt på jorden, (utom Bruden) för att bli rättvist bedömda utifrån sina förutsättningar - ex.vis vilken kunskap de haft och vilka gärningar de sen gjort:
 • De vars namn står i "Livets bok" uppstår till evigt liv i Guds gemenskap.
 • Evigt förlorade är de som gjort ont,- såsom lögnare, mördare, omoraliska människor och de som stått i kontakt med onda andar.
Efter yttersta domen skapar Gud slutligen en ny himmel och en ny jord - där idel godhet bor, utan synd och död.

Huvudsyftet med Bibelns historisk/profetiska världssyn är därför, att ingjuta i läsarna en djup förtröstan på att det är Jesus Kristus, och inte Djävulen eller människorna som har den yttersta makten, hur illa det än kan se ut för tillfället.

Vill du veta mera - läs då vidare i Mini, Midi och Maxi - texterna.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida