Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.6 Romerska världsriket

Romerska världsriket
Romarriket började så smått i Italien med kringliggande områden. Men från Julius Cesars tid ( 65 f.Kr. )började det verkliga Romerska världsriket att ta form. I generationer härskade det sedan från Nordafrika i söder till halva England i norr, och från Spanien i väst till Persien i öst. Romarriket varade i c:a 500 år och började att försvagas först på 400 talet e.Kr.
  • Under denna tid utvecklades kommunikationerna så bra att man myntade uttrycket "alla vägar leder till Rom". Med endast två språk, grekiska och latin, kunde man göra sig förstådd i hela riket.
  • Ur militär synpunkt var vägarna viktiga för att romerska härar med järnhand snabbt skulle kunna slå ned varje försök till uppror mot centralmakten. Judarna fick känna på detta när Jerusalem förstördes år 70 e.Kr.
  • I huvudsak rådde dock så fredliga förhållanden att man talade om den romerska freden "Pax Romana".
  • Den romerska rätten blev så pass bra att den påverkat hela den Europeiska lagstiftningen. Utan den hade säkert Jesus och lärjungarna dödats långt tidigare än vad som till slut blev fallet. Speciellt Paulus, som ju var romersk medborgare, hade under förföljelserna ändå ett stort skydd av den.
  • Det fanns också en stark religiös längtan hos folken efter något nytt. Allt detta bidrog till att kristendomen under en kort tid kunde spridas över hela riket. Jag tror att vi skall få se något liknande igen i Europa under vår egen tid. (se Maxi avsnitt 6.4)
I Bibeln symboliseras detta världsrike av ett annorlunda djur än de tidigare, nämligen ett odjur med 10 horn. (bild 7.6) Här måste tolkningen göras i harmoni med kung Nebukadnessars bildstod (bild 7.10) som också den föreställer världsrikena, samt den syn om det sista odjuret (bild.7.8) som Upp.boken skildrar. De 10 hornen symboliserar romarrikets viktigaste lydstater. De 5 viktigaste i norr var, Spanien, England upp till Hadrianus mur, Frankrike/Sydtyskland, Italien, Makedonien/Grekland. De 5 viktigaste i söder var Mauretanien, Nordafrika, Egypten, Syrien, samt Mindre Asien (Turkiet) Efter det att vandalerna härjat i Rom 455 e.Kr. tog Roms politiska makt slut ett par årtionden senare. Därefter har världen inte sett något liknande.

Men det romerska kulturarvet påverkar oss dock fortfarande mer än vi kanske tror.

Romarrikets rester delades med tiden i 2 delar politiskt och religiöst. I väster fanns Rom som politiskt centrum och romerskt katolska kyrkan som religiös makt. Motsvarande centra i öster blev Konstantinopel och den grekisk ortodoxa kyrkan. De östromerska och västromerska rikena symboliseras av bildstodens båda ben. (bild 7.10) De 2 gånger 5 viktigaste länderna representeras av de fem tårna på vardera foten. I Dan.7 tar profetian plötsligt ett stort hopp i tiden mellan vers 23 och 24, från romarriket till vår tids kommande vilddjursrike samt det därpå följande Tusenårsriket. Det annorlunda 10:e hornet med en stor mun symboliserar därvid Antikrist, som talar stora hädiska ord mot Gud.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida