Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.1 Egyptiska världsriket

Egyptiska världsriket
Det Egyptiska världsriket omfattade utom Egypten även nuvarande Israel, Libanon, Jordanien och delar av Syrien. Detta världsrike varade i över tvåtusen år, även om det försvagades betydligt mot slutet. Eftersom de två första världsrikena redan hade varit när Daniels profetior gavs, får vi för dessa inga andra kommentarer än att de funnits. De fem senare världsrikena som behandlas i Daniel- och Upp.boken, beskrivs däremot inte bara med ord, utan också med bilder av djur och människor. Därför är tabellnamnen i fet stil.

Jag har själv valt pyramiden som symbol för den Egyptiska kulturen. Avsikten härmed är att med ett enkelt exempel kunna påvisa hur pyramiden blivit en del av vårt, mer eller mindre medvetna, kulturarv.

Pyramiden tillåts faktiskt pryda alla Amerikas endollarsedlar tillsammans med mottot "In God vi trust" = (vi förtröstar på Gud, bild 7.2 )

Inte nog därmed. Pyramidens topp utgörs av ett allseende öga. Det symboliserar inte bara den egyptiska ljusguden, utan också den politiskt/ekonomiska övervakningen från två hemliga ordnar, troligen Illuminati och Frimurarna. Årtalet 1776 representerar nämligen inte bara USA:s självständighetsdag, utan också det år då den hemliga orden Illuminati bildades. Frimurarna som lär ha 6 milj. medlemmar anses ha sina rötter ännu längre bak i tiden, från Salomos tempelbygge och den ännu äldre Egyptiska kulturen.

Dessa båda ordnar verkar nu för att införa det som på New Age språk kallas "Den Nya Världsordningen" och som på endollarsedeln under pyramiden på latin heter "Novus Ordo Secolorum".

Hemliga ordnar strider klart mot Bibelns etik och moral som påbjuder full öppenhet. Varför tolererar då det s.k. kristna USA sådant på sin endollarsedel? Beror det enbart på folkets okunnighet, eller på ordnarnas stora dolda makt och inflytande?

Anm. Judafolkets vistelse i Egypten under 440 år, varav delvis som slavar, finns inte omnämnd i gängse Egyptiska skrifter. En hittills obevisad teori som framförts är, att det kan ha berott på att Egyptens hela här enligt Bibeln drunknade i Röda havet när de förföljde judarna, trots att dessa fått tillåtelse att lämna landet. Enligt den tidens sed brukade härarna åtföljas av härskarna själva, i detta fall Farao och hans äldste son. Men denne hade blivit dödad av en mordängel kort dessförinnan. Landet skulle därmed ha blivit utan sin sedvanliga högsta ledning i närmare två generationer. Händelsen skulle sannolikt ha varit så pinsam att den tystats ned och därför inte heller tecknats ned i Egyptens officiella historieskrivning. Så har man ju gjort även i vår tid med historieskrivningen i ex.vis Sovjet.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida