Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.10 Sanningen krossar kolossen på lerfötter

Sanningen krossar kolossen på lerfötter
Det Babyloniska rikets kung Nebukadnessar fick se hela utvecklingen av världsrikena i en dröm, som bara Daniel kunde tyda åt honom, med Guds hjälp. ( Dan.2:25-49 )
Världsrikena utgjorde delar av en bildstod där:
  • Huvudet av guld representerade hans eget babyloniska 3:e världsrike.
  • Bröstet av silver representerade det medisk-persiska 4:e världsriket.
  • Magen och höfterna av brons representerade det 5:e grekiska världsriket.
  • Benen av järn representerade det romerska 6:e världsriket. ( Nazisternas 7:e ej omnämnt men även det var järnhårt )
  • Fötterna av järn och lera representerade ändtidens sista 8:e världsrike.
Som vi ser blir materialkvalitén allt sämre med tiden. Nebukadnessars eget rike fick betyget guld därför att kungen, som själv kom till en personlig gudstro, uppmanade sina undersåtar att börja dyrka himlens Gud. Det medisk-persiska världsriket fick betyget silver, därför att Kores tillät judarna återvända från fångenskapen i Babel för att bygga upp templet i Jerusalem.

Sämsta betyget får ändtidens sista världsrike, eftersom lera och järn aldrig kan ingå någon stabil förening med varandra. Den politiska sammanhållningen mellan dess delriken ( i form av demokratier ) blir troligen alltid lösare än mellan lydrikena i tidigare diktaturstater.

Drömmen slutar med att en stor sten kommer ner från himlen, träffar fötterna och krossar bildstoden helt. En modern tolkning skulle kunna vara att stenen symbiloserar Harmagedonstridens totala kärnvapenkrig. Bibeltolkarna brukar dock i allmänhet anse att stenen representerar Kristus ( som ju är vägen, sanningen och livet ) vilken vid sin återkomst gör slut på Satans välde och för in Tusenårsriket. (bild 5.11)

Jag instämmer, men ser själva krossandet som slutackordet, sedan Församlingen troget förkunnat sanningen som sin del av förarbetet.

Vi bör aldrig glömma att Guds vilja är att försöka rädda så många som möjligt - inte att i första hand döma.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida