Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.0 Översikt av världsrikena

7.0.1 Världsrikenas upproriska anda

Världshistoriens första imperiebyggare hette Nimrod. Han var en ättling i tredje led till Noa. Hans kungadöme började i Babel där han enade folket genom att bygga en stad samt Babels torn. (1Mos.10:8-12, 11:1-9)

Avsikten därmed var att demonstrera:

Därmed blev deras självhävdelse i realiteten ett uppror mot Guds ursprungliga skapartanke - nämligen att vi skulle leva i gemenskap med, och i beroende av honom.

Samma anda av djävulsinspirerad självhävdelse har sen dess i huvudsak legat bakom alla senare världsriken. Men aldrig i hela världshistorien har kanske dessa tankar uttrycks så klart av miljarder människor som i vår egen tid genom arbetarrörelsens egen kampsång. ( Ur vilken vi nöjer oss med att endast citera en tredjedel i Henrik Menanders översättning från 1902.)

Internationalen.

Upp trälar uti alla stater
Som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
Snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Upp till kamp mot kvalen,
sista striden det är.
Ty Internationalen
till alla lycka bär.
Slav stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa
och samfälld skall vår räddning bli.

7.0.2 Gud blev tvungen ingripa

När Gud såg vad människorna höll på att bygga sa han. "Om de kan klara av detta när de just har börjat utnyttja sin språkliga och politiska enhet, tänk bara på vad de skall kunna göra längre fram! Inget kommer då att bli omöjligt för dem".( 1Mos.11:5 )

Därför splittrade Gud den enade ondskan genom att ge dem olika språk, så att de inte längre kunde förstå varandra. Därmed upphörde också deras gemensamma byggande, och de spreds ut över jorden.
Om de onda människorna då hade fått fortsätta ohejdat, kunde de alldeles för tidigt till och med ha förintat sig själva.

Först i slutet av vår tidsålder, efter brudens uppryckande, kommer de onda människorna i stort sett att utrota varandra. ( bild 7.11 )

7.0.3 Världsrikenas arv

Från Danielbokens kap. 2 och 7 ser vi att flera mer eller mindre hedniska världsriken kommer att dominera historien, tills dess att Kristus och hans tusenårsrike äntligen tar över. (= det Messianska fridsriket) Därför förliknas historiens olika världsriken vid vilddjur.
I Uppenbarelseboken förklaras närmare att dessa världsriken totalt rör sig om 7 (eller 8 beroende på hur man räknar). När ett världsrike faller, tas delar av dess kultur delvis upp av nästa världsrike. ( Upp.17:9-11)

Det här är ett enkelt exempel på hur profetiorna i Danielboken och Uppenbarelseboken kompletterar varandra, så att de bildar "stommen" i Bibelns syn på mänsklighetens frälsningshistoria och framtid.

Det 8:de världsriket under Antikrists välde kommer troligen att uppträda i vår egen tid, strax innan Tusenårsriket tar över.
På grund av sitt starka arv kan och brukar det därför också betecknas som ett återupprättande av det gamla romarriket ( och betecknas därför här även 6b)

I det följande skall vi i tillämpliga fall peka på utmärkande drag för dessa världsriken såsom:

7.0.4 Världsrikena i historisk följd

VÄRLDSRIKEN
symbol
Tidsperioder c:a Välkända regenter Förföljelse av judar och eller kristna
1. Egyptiska 3.300 - 1000 f.Kr.
(varade ca. 2300 år)
Ramses Judafolket hade helt förslavats före befrielsen.
2. Assyriska 850 - 613 f.Kr.
(varade 237 år)
Shalmaneser den 5:e Israels 10 stammar fördes bort i fångenskap och försvann i folkhavet
3. Babyloniska
Lejon
612 - 539 f.Kr.
(varade 73 år)
Nebukadnessar Judafolkets 2 stammar fördes bort till 70-årig fångenskap i Babylon
4. Medisk - Persiska
Björn
539 - 336 f.Kr.
(varade 203 år)
Kores ex.vis Sassani Släppte judarna fria, som dock förföljdes av hans tronföljare
5. Grekiska
Leopard
336 - 65 f.Kr.
(varade 271 år)
Alexander den store Antiokus Epifanes skändade grovt templet i Jerusalem 175-164 f.Kr.
6a. Romerska
fruktansvärt odjur
65 f.Kr - 476 e.Kr.
(varade 541 år)
Cesar
Nero
Jerusalem förstördes 70 e.Kr. Judarna fördrevs. Kristna blev martyrer.
7. Nazityska
1933 - 1945 e.Kr
(varade endast 12 år)
Hitler Ville utrota judarna helt. Lyckades döda 6 milj.
8. Vilddjurets
alt. 6b
2XXX ?
(varar 3-7 år ? )
Antikrist Kommer att förfölja kristna och judar.
9. Tusenårsriket
alt. 8.
2YYY
varar i 1000 år
Kristus Är ett fridsrike

När Daniel fick motta sina syner om världsutvecklingen hade de två första världsrikena redan fallit. Kung Nebukadnessars dröm och Daniels syner om framtiden sträcker sig därför från det 3:e världsriket till det 9:e, som är Tusenårsriket dvs. över mer än 2600 år.
Uppenbarelsebokens profetior behandlar i huvudsak tiden från 6b framåt, med tyngdpunkten lagd på Vilddjurets rike samt Tusenårsriket.

Dagens Europa kan alltså betraktas som ett integrerat barn av kulturerna från alla dessa tidigare världsriken.

Romarriket, som varade över 500 år och som blev det största av dem alla, har kanske påverkat oss mest. I generationer härskade det från halva England i norr, till Nordafrika i söder, samt från Spanien i väst till Persien (Iran) i öster.

7.0.5 Fler exempel på Guds överordnade styrning

Världsrikena kan visserligen till stora delar utveckla och utforma sin egen politik, kultur osv. Men överordnat gäller likaså:

att Gud använder världsrikena så att de också får medverka till Frälsningsverkets genomförande.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida