Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

6.2 Skökan och bruden

Skökan och bruden
Under kommunistregimerna i öst har vi sett flera exempel på:
  • hur officiella kyrkor accepterat att kompromissa med den ateistiska statens krav, även när de gått emot Guds klara vilja i Bibeln. Därigenom avsäger de sig möjligheten att påverka samhället till det bättre, och blir bildligt talat en andlig sköka, som låter sig bäras bort av vilddjursstaten.
  • att många underjordiska församlingar i motsvarande läge hellre valt att lyda Gud mer än människor. Genom sin trohet och hängivna kärlek till Kristus kan dessa kristna ex.vis i dagens Kina förliknas vid en ren brud som triumferande dansar på ondskans Drake. ( Upp.12 )
Det är inte otänkbart att Antikrist på liknande sätt i framtiden försöker få inte bara kristna, utan även judar och muslimer (dvs alla som officiellt tror på en enda gudom) att bilda en gemensam världskyrka. Om så skulle ske tvingas de som vill tillhöra bruden ställa sig utanför Antikrists världskyrka, som i Bibeln kallas den stora skökan.

Gudsrikesfolket är ett tidlöst begrepp, som i denna tidsålder kallas Kristi brud. Hon är villig att trots stor vånda under förföljelser föda fram nytt andligt liv i form av nya andliga barn. Skökan har däremot ofta under historiens lopp valt att samarbeta med vilddjurstaten, även när den förföljt och dödat brudekristna. Bakom förföljelsen ligger Djävulen som vill döda det nya livet, innan det hunnit växa upp till övervinnare. Därigenom har skökan "bildligt talat druckit sig berusad av ett djävulsinspirerat hat ur sin bägare med martyrernas blod". Så gjorde ex.vis aposteln Paulus innan sin omvändelse och han trodde sig därmed rent av tjäna Gud. År 1996 beräknades de kristna martyrernas antal årligen uppgå till ca 150 000 personer, eller 1 martyr var tredje minut.

(Ett liknande hat med utfrysning och förföljelse drabbar också modiga kristna som vågar protestera eller lämna sk. kristna sekter. Trots att sektmedlemmar kan vara pånyttfödda kristna, så är deras "icke korsfästa kött" lika elakt som de skenreligiösas "kött" Därmed gräver dessa kristna långsiktigt sin egen andliga grav. Trots exemplifieringen ovan anser jag det fel, att som många protestanter gjort under historiens lopp kalla ex.vis den katolska kyrkan för den stora skökan. Ty "skökosjälar" och "brudesjälar" finns och kommer att finnas under hela denna tidsålder i alla kyrkor och samfund. Därför anser Jesus själv det ofrånkomligt att den goda säden och ogräset tillåts växa upp tillsammans tills skördetiden är inne.)

Begreppet sköka eller brud avgörs ytterst av varje enskild individs hjärteförhållande - och förblir därmed en hemlighet som endast Gud med säkerhet kan ge svaret på.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida