Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

Bild 1.2 Skapelse eller evolution

(se även maxi)

De som tror att vi skapats av en Gud, finner det då också logiskt att skaparen måste ha haft en mening med livet. De försöker då också att finna - skaparens väg - den rätta vägen till livets mening.

De som däremot tror, att livet uppkommit av en slump och sen utvecklats genom en makroevolution från urslem till människa, ser sällan någon högre mening med livet. För dem gäller närmast kampen om tillvarons hårda lagar, där var och en väljer sin egen väg - och försöker i egen kraft, slå sig fram så gott det går.

Vad kan vi då verkligen veta om livet. Grovt förenklat kan man säga:

att vetenskapen i bästa fall kan tala om för oss HUR livet uppkommit, men aldrig varför.

Bibeln talar däremot i första hand om för oss VARFÖR vi finns till.

Det vi ser i naturen är, att det finns ett genetiskt gap som förhindrar ex.vis korsning av, eller övergång mellan olika arter. Därmed begränsas artutvecklingen till en mikroevolution inom en fix ram. överskrider miljöpåverkan denna ram, dör arten ut. Vidare saknas bland fossilfynden de "felande länkar" som enligt evolutionsteorin borde finnas i det vi på bilden tecknat som "makroevolutionens gråzoner".

En populär missuppfattning är likväl, att vetenskapen har bevisat, genom evolutionsteorin, (utvecklingsläran) att Gud inte existerar. I dag vet vi dessutom att världen är oerhört mer komplicerad än man först trodde när evolutionsteorin presenterades. Därför verkar det nu, alltmer som om en mästarhand programmerat livets utveckling.
Men även om evolutionsteorin vore rätt, så kan Gud finnas där i alla fall. Gud kan ha valt att skapa på ett sådant sätt att hans "fingeravtryck" inte syns direkt. Precis som mannen till höger formar en rund boll av lera med hjälp av en plåtform - och inte med sina händer.

även om evolutionsteorin vore rätt, kanske du och jag ändå har ett ansvar inför vår Skapare att välja rätt väg. De följande bilderna visar hur vi finner den.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök