Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

Förord till maxitexten

När de primära behoven av mat och husrum blir lösta, dyker alltid klassiska frågor upp som "Varför lever jag?" och "Har livet någon djupare mening än att bara äta, sova och arbeta?" Det är livsviktiga frågor som kräver förnuftiga svar. Annars kan vi drabbas av en av vår tids största folksjukdomar som är "meningslösheten i tillvaron."

I en svensk undersökning uppgav 26 procent av flickorna på gymnasiet att de var missnöjda med livet. De som inte står ut med tomhetskänslan försöker ofta döva den med nöjesjakt, alkohol och droger. Mellan 5-600 tonåringar blir årligen rent av så förtvivlade, att de försöker göra självmord. Totalt tar årligen c:a 2000 svenskar livet av sig, vilket är 4 ggr fler än de som dödas i trafiken. (data för åren 92-98)

Nu tror vi att denna väckelse också skall nå Norden och övriga Europa.

I dag finns det många bra böcker som behandlar enskilda kristna trosfrågor. Men ytterst få försöker skapa överblick. Avsikten med denna bildserie är därför att erbjuda just detta, genom att på ett modernt pedagogiskt sätt kombinera bild och text. (se tillägg 1 om pedagogik)

Vi är fullt medvetna om att verkligheten är mycket mer komplex än vad bilderna visar. Trots detta har vi funnit, att bildserien på ett förtjänstfullt sätt underlättat förståelsen av Bibelns grundläggande sanningar. Arbetet med bildserien har pågått i över 20 år. Bildserien har därvid testats i 100-tals grupper i Sverige och utomlands på ca 10 språk. Med hjälp av erfarenheterna har sedan text och bild omarbetats.

Till varje bild hör 2 eller 3 texter:

Bildserien visar för närvarande två funktionella skeenden:

Vi tror att du får ut mest av livets mening, om du upplever dig delaktig i dessa skeenden, både som individ och som del i en större gemenskap.

Det innebär att du inte bara styr ditt eget liv bättre, utan att du också försöker påverka utvecklingen i samhället på ett positivt sätt.

Låt mig till slut säga följande. Om du utan vidare tror på mig och denna bildserie då har jag faktiskt misslyckats. Min förhoppning är att du inte bara läser, utan också prövar allt noggrant mot Bibelns helhetssyn. Bygg sen din tro bara på det som den Helige Ande levandegör för dig. Då först har du fått en rätt grund i livet för att lyckas. (tillägg 2 mer härom under maxi- texterna till bilderna 1.6 och 1.7.)

Min uppgift är att informera, inte att indoktrinera. Valet av livsväg skall i varje skede vara ditt eget.

Tillägg 1. Moderna pedagogiska principer.

Forskare har sedan 60- och 70-talen allt mer börjat inse att vår västerländska utbildningstradition inte utnyttjar den mänskliga hjärnans inlärningsförmåga maximalt. Bakgrunden därtill är följande: Hjarnan

Tillägg 2 Livsviktigt att pröva allt innan vi tror på det.

Vår tids informationssamhälle överflödar av all slags information. I religiösa frågor konfronteras vi numera inte bara med andra religioner utan också med hundratals "läroåsikter" inom kristendomen. Därför är det viktigare än förr att vi följer Bibelns egna regler så att vi inte blir lurade.
Bibeln deklarerar klart, att det i de yttersta tiderna skall bli ännu större risk för villfarelser än vad som varit förr. Men redan under apostlarnas tid uppträdde många villolärare som:

Bibeln prisar därför de människor som "förståndiga eller ädla till sinnet" som inte bara lyssnar villigt till en undervisning, utan som också besvärar sig med att själva kontrollera, om det som sägs verkligen stämmer överens med Bibelns samlade undervisning. (se exemplet med Judarna i Berea. Apg.17:11)

Aposteln Paulus går så långt att han uttalar en förbannelsedom över var och en som förkunnar ett annat evangelium, vare sig det är någon människa eller t.o.m. en ängel från himlen. ( Gal.1:8-9)
Det är mot denna bakgrund som varje sak eller profetia måste underkastas en bedömning, av minst två eller tre vittnen innan församlingen sätter någon större tilltro till den. ( Matt.18:16 )

Mot denna bibliska bakgrund överlämnar jag frimodigt bildserierna, till att studeras och bedömas av dig och dina vänner.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida